fate卡莲为什么是破鞋

fate卡莲为什么是破鞋

用甘草之甘温补之。此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉,乃化而为血。

或姜、枣煎,或枣肉和丸,或炼蜜丸亦可。用归地者,欲下血而不损血耳,且引诸药至血分也。

然衰弱之病,脉由短而渐长,则为佳兆。皆膈上血中伏热,蒸蒸不安。

又有九候,举按轻重,三部浮沉,各候五动。暴怒阳气浮越,脉应之而浮,其中必虚。

七情五志,动即为火,皆足扰我安静之神,而痰闭血郁,又无论矣。此后用泉水,每日一换。

数则气热而行快,故病主热。其状胸满胁痛,脉沉而涩者是也。

Leave a Reply